Tractor Integrated Active Implement Guidanceטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • חלופה זולה לבקררת עשב כימית במהירות גבוהה עד 16 קמ"ש
  • דחיסות קרקע מינימלית עקב משקל רכב מופחת
  • גמישות בשימוש בהנחייה אוטומטית בשדות שתולים ידנית
  • אוטומציה מלאה של ההיגוי והמהירות ליצרנות ולנוחות מפעיל מקסימליות

בקרת עשב אוטומטית במהירות גבוהה

הרחב הכלכווץ הכל

בקרת עשב אוטומטית במהירות גבוהה

בקרת עשב אוטומטית במהירות גבוהה

פתרון הנחיית כלי פעילה מובנה בטרקטור מאפשר קצירת עשב אוטומטית במהירות גבוהה ביבולי תלם מסויימים עד 16 קמ"ש. בהתחשב בחוקי הסביבה היותר ויותר מחמירים כמו גם בהתנגדויות העשב המתקדמות, פתרון זה פונה הן ליתרונות האקולוגיים והן הכלכליים. בעוד שהמפעיל יכול להגדיר את המהירות ואת סף הדיוק, המערכת תפקח אוטומטית על מהירות הטרקטור כדי לשמור תמיד על מרחק מושלם מהיבול תחת תנאים משתנים.

בשילוב של AutoTrac ו-AutoTrac Vision – פתרון הנחייה מבוסס מצלמה - המערכת יכולה לשמש גם בשדות בהם התבצעה שתילה בהיגוי ידני. שילוב צד הכלי מבוקר באמצעות בוכנה הידראולית מיוחדת בקישורים נמוכים יותר. באופן זה חוסכים לא רק בעלויות למסגרת שילוב צדדי יקרות, אלא גם גורמים לדחיסות קרקע מופחתת ומאפשרים בקרה מדויקת רבה יותר של הכלי.