AutoTrac Implement Guidance - Passiveטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • דיוק מסלול למסלול בשטח גלילה עם כלים מסוג נגרר
  • פחות לחץ למפעיל
  • מיקום זרעים קבוע וצמית יבול קבועה
  • קל להתקנה

סטיית כלי מפוצה אוטומטית

הנחיית כלי AutoTrac - פותרת פאסיבית את הבעיה שפתרון AutoTrac בודד לא יכול לפתור: בקרקע לא ישרה ובשיפועים, משקל הכלי הנגרר שלך יגרום לו להדרדר במורד. התוצאה היא פערי וחפיפות מפחיתות איכות. ללא קשר לטיב השטח, תוכל להשיג כעת את תקני הדיוק הגבוה ביותר בכל פעולות הזריעה, השתילה והעיבוד.

זה פועל כך: מקלט StarFire שני בעל אות משותף המותקן על הכלי מתקשר את המיקום המדויק של הכלי עם מערכת AutoTrac של הטרקטור. הטרקטור משנה אז את המסלול לפיצוי סטיית הכלי וירוויח תוצאת מעבר למעבר מושלמת בכל זמן. קלה להתקנה, חבילה בהשקעה נמוכה: מקלט כלי, ריתמה, והפעלה מוחלטת הם כל שאתה זקוק לו כדי להנות מיתרונות פתרון זה.