Active Implement Guidanceטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • הטרקטור והכלי נשמרים באותו מסלול
  • מסלולים מותאמים באופן מושלם ומרווח שתילים
  • ללא נזק ליבול, ללא נזק לצינורות ההשקייה או לטפטפות
  • תלמים ישרים באופן מושלם וערוגות אחידות

לדיוק מוחלט

כאשר הדיוק המושלם הוא דבר מחייב, הנחית הכלי הפעילה מבטיחה שהטרקטור והכלי יעקבו בדיוק על אותו מסלול, תוך ביטול נזק ליבול במעבירים עוקבים. באופן זה נמנע גם נזק אקראי לצינורות או לתעלות השקייה.

המערכת פועלת בכלים מנוהגים המצוידים בשילוב צדדי, יצול, סרן או היגוי דיסק. מקלטי StarFire 6000 מורכבים על הטרקטור והכלי, מאפשרים להם לתקשר זה עם זה ומבטיחים דיוק מוחלט בקרקע. ניתן לעקוב אחרי מסלולים ישרים, מעוקלים או מעגליים תוך שימוש באותות RTK או SF3. תפקוד האות המשותף מאפשר לשני מקלטי StarFire 6000 לחלוק אותות תיקון ביישומי מקלט דואלי, תוך מתן יתרונות של רמת האות הגבוהה יותר.

היגוי מחרשה

היגוי מחרשה

נהג בתלמים ישרים לגמרי בעזרת מחרשת iSteer במחרשות בעלות כוון רוחב עבודה משתנה. iSteer מאפשרת כעת גם לחרוש שדות עם מסלולים מעוקלים.

* זמין במדינות נבחרות