מדיניות גלובלית בנושא איכות הסביבה, גיהות ובטיחות

מדיניות גלובלית בנושא איכות הסביבה, גיהות ובטיחות

עודכן לאחרונה: יוני 2022

מטרה

Deere & Company מחויבת לתוצאות בנות קיימא על ידי מתן סביבת עבודה בטוחה ובריאה והפחתת טביעת הרגל הסביבתית במסגרת הפעילויות שלנו ולמען לקוחותינו. אנחנו עושים מאמצים לעמוד בדרישות החוק והחברה במלואן, ולעתים אף קובעים דרישות מחמירות יותר מהחוק.

המדיניות מתארת את האחריות ואת הציפיות הנחוצות לעמידה במחויבות לתוצאות בנות קיימא הקשורות לסביבה, לגיהות ולבטיחות.

חלות

מדיניות זאת חלה באופן גלובלי על כל הפעילויות העסקיות של החברה ועל כל עובדיה, על עובדיה הזמניים ועל קבלנים. החברה מוגדרת כחברת Deere & Company וחברות הבת שלה והחברות המסונפות הנתונות לשליטתה.

מדיניות

תחומי אחריות בנושאי סביבה, גיהות ובטיחות ( EHS) עבור כל הגורמים שהמדיניות חלה עליהם כוללים:

 • הקפדה על עמידה בדרישות החוק, המדיניות וההליכים החלים בנושא EHS הקשורים לתפקידם.
 • ניהול אחראי של משאבים בעבודה כגון חיסכון בשימוש במים ובחשמל במקום העבודה והפחתת כמות הפסולת הנוצרת.
 • וידוא שגורמי EHS מובאים בחשבון על ידי עירובם של משאבי EHS בתהליך קבלת ההחלטות.
 • דווח על הסיכונים שזוהו בנושא EHS כדי לסלקם, להפחיתם או לשלוט עליהם.

בנוסף, מנהיגים נדרשים לעשות כך:

 • לספק סביבת עבודה בטוחה ובריאה ולתמוך ביוזמות לשיפור הבריאות הכללית של העובדים.
 • לפתח, ליישם ולשפר באופן מתמשך מערכות ניהול EHS כדי להבטיח עמידה בדרישות משפטיות, להניע תהליכים של הפחתת סיכונים ולהגדיר יעדים אגרסיביים בנושא EHS.
 • לספק משאבים פיננסיים ומשאבי אנושי מתאימים לכל תוכניות EHS.
 • לוודא השתתפות, התייעצות ומעורבות אפקטיביות ביוזמות EHS בכל הרמות של הארגון.
 • לתת עדיפות לשיקולי EHS בתכנון עסקי ובקבלת החלטות.
 • לעצב ולפתח מוצרים ושירותים כדי לצמצם את ההשפעות השליליות של EHS ולמקסם את היתרונות החיוביים בכל שלב של מחזור חיים.
 • לעשות הערכה מתמשכת של הפגיעה בקהילות שבהן אנו פועלים באמצעות שימוש בר קיימא במשאבים והגנה על מערכות אקולוגיות.
 • לעשות פעולות כדי להפחית את סיכוני EHS מזוהים באמצעות סילוקם או הקטנתם.
 • לפתח תוכניות מתאימות בנושא מוכנות למצבי חירום, לקיימן ולהקפיד עליהן, תוך תיאום עם שירותי החירום, עם הרשויות הרלוונטיות ועם הקהילה המקומית.

מה תגרור הפרה של המדיניות

הפרות של המדיניות עלולות גם להוביל לנקיטת צעדים משמעתיים, עד כדי פיטורין, בהתאם למסמכי המדיניות הישימים של Human Resources

אחריות דיווח

יש לדווח על כל הפרה של המדיניות הגלובלית שלנו בנושא איכות הסביבה, גיהות ובטיחות לאיש מקצוע העוסק באיכות הסביבה, בגיהות ובבטיחות, למנהל, ל- Human Resources או ל-Labor Relations, לעובד ב - Legal Department או לקו החם של John Deere לציות לנהלים בהתאם למדיניות הגלובלית בנושא דיווח.

מחויבות לאיסור פעולות נקם

פעולת נקם בעובד שדיווח על תקרית בכפוף למדיניות זו, או בעובד שמשתתף בחקירה של תקרית כזו, היא בבחינת הפרה של מדיניות זו ומתוקף כך היא אסורה בהחלט. פעולות נקם יכולות לכלול כל פעולת עבודה שלילית, כגון הורדה בדרגה, צעדים משמעתיים, פיטורין, הפחתת שכר או הקצאה מחדש למשמרת אחרת בעבודה. פעולות נקם יכולות להיות גם מתוחכמות יותר ויכולות להיות התנהגות שסביר שתרתיע אדם מלדווח על אפליה או הטרדה. ניתן למצוא מידע נוסף במדיניות הגלו בלית נגד פעולות נקם.

מידע נוסף/פרטי קשר

שאלות כלליות בנושא מדיניות ובקשות הבהרה הקשורות לנסיבות עסקיות ספציפיות יש להפנות למרכז להתנהלות עסקית גלובלית.