Machine Syncטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • מחבר אלחוטית מכונות רבות - טרקטורים, קומביינים, ו-SPFH ברשת שלהם. מכונה אחת פועלת כ'מובילה', מבקרת על מהירות, כיוון ומיקום ה'עוקבות'.
  • מבטיחה פריקה ללא שפיכה, מדויקת בדרך
  • מתעדפת פריקת קומביין ומשפרת את יעילות הקציר
  • מפחיתה את הסיכוי לתאונות בין מכונות
מציין מיקום טקסט חלופי

קומביין לטרקטור

סינכרון המכונה Gen4 מאפשר למפעילי הקציר לקשר עד 6 מכונות עם הרשת האלחוטית. הקומביין פועל כמוביל, מסנכרן את מהירות הטרקטור ואת הכיוון שלו לפריקה מדוייקת בדרך.

נהג הקומביין יכול לדחוף את הטרקטור קדימה ואחורה כדי לוודא טעינה שווה של עגלת הגרעינים. קומביינים נפרדים באותה קבוצת עבודה יכולים לחלוק גם את רמת מילוי הגרעינים שלהם ואת מצב צינור הפריקה עם הטרקטורים לצורך לוגיסטיקת קציר משופרת ופריקה מתואמת.

SPFH לטרקטור

SPFH לטרקטור

סנכרון המכונה מעצב איזור אפס בצורת ‘U’ סביב SPFH שימושי במיוחד לפעולות קציר טעינה ישירה בהן הטרקטור ועגלת המספוא צריכים להיות בקרבת המקצרה בכל זמן. ה-SPFH יכול לפקח על מהירות הטרקטור מימין, מאחור או משמאל לפריקה ללא שפיכה. היכולת לשלוט בשני טרקטורים במקביל משפיעה גם על העברה משופרת מעגלת מספוא אחת לבאה ומפחיתה את שפיכת היבול

טרקטור לטרקטור

טרקטור לטרקטור

סנכרון המכונה הוא פתרון מעולה בזמן השימוש במכונות קציר מסוג משיכה ליבולים מיוחדים כגון תפוחי אדמה או בצל. הטרקטור המוביל מסוגל לתאם את תנועות טרקטור הפריקה לפריקה בטוחה. החשיבות’המיוחדת שלו בהפעלות בהן עגלת הפריקה צריכה להיות סמוכה למקצרה. סנכרון המכונה מבטיח מרווח קבוע בין המכונות לאורך רצף הפריקה ומונע תאונות אפשריות.