In-Field Data Sharingטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • הגדלת יעילות הצי
  • יותר קווי כיסוי והנחייה בין המכונות להתקנה קלה וליצירת תכניות
  • שתף את מפות הכיסוי ואת מיקומי הרכב ליעילות אופטימלית

דע יותר, עבוד טוב יותר

שיתוף נתוני השדה מאפשר לך לראות את קווי ההנחייה, מפות כסוי ויישום למכונות דומות הפועלות באותו שדה באותו זמן. זה האופן בו תוודא שתקבל כיסוי שדה מושלם עם מכונות רבות אפילו באור מועט ו/או תנאי אבק, בזמן שתמנע יישום יתר, תשיג יותר נתוני תיעוד מדויקים ועלויות מופחתות. זה האופן בו תביא את ביצועי הצי לרמה חדשה לגמרי.