Field Managementטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

  • כל המידע באזור מרכזי אחד, עם מבנה מסודר ונגישות קלה
  • תובנות עבור החלטות חכמות שמבוססות על עובדות
  • למנף שפע של כלים אגרונומיים נוספים, לעיבוד ולניתוח נוספים של נתונים בעתיד
  • העברה קלה ובטוחה של נתונים, עם העברה אלחוטית של נתונים.

נהל את השדה שלך בדרך חכמה

מרכז התפעול של John Deere שם את החווה שלך בכיס: כלים משולבים, קלים להבנה תומכים בקבלת ההחלטות האגרונומית שלך ומסייעים לך בהשגת יבול מקסימלי ואיכות קבועה מהקרקע בעלויות מופחתות משמעותית. תכנן את רוטצית היבול ואת המשימות עבור העונה הבאה באמצעות סקירה מובנה שתקל מאוד ביצירת קבצי תצוגה והזמנות עבודה. לאחר שהמשימה האינדיבידואלית הסתיימה, נתוני התיעוד שלך יועלו אוטומטית מצג התא לחשבון מרכז התפעול האישי שלך. משם כל פרטי התפעול ניתנים לראייה בקלות בלוח זמנים מובנה בצורה יפה – בכל זמן, בכל מקום, מכל מכשיר מחובר לאינטרנט, תוכל לצפות במיפוי שלך או להשוות שכבות מפה שונות כגון יבול, חומר יבש, רכיבי יבול, ויחסי יישום.

תובנות אגרונומיות רבות ערך

זה האופן בו אתה הופך תובנות ארגונומיות רבות ערך להחלטות חכמות ולהגדיר בקלות רבה יותר פעולות תיקון. כלים מובנים אחרים מאפשרים לך להפוך בקלות את הנתונים האלה לתיאורי יחס משתנה ספציפיים לאתר ומאפשרים לך לשתף פעולה עם יועצי אגרנומיה ע"י הבטחת זכויות גישה ספציפיות לשדה עבורם. לבסוף, תיעוד העבודה שלך עבור הלקוחות הופכת לקלילה באמצעות דוחות הנוצרים בקלות, מודפסים ומשותפים.

מנתח שדה

מנתח שדה

אחסן, הצג ונתח את נתוני התיעוד שנאספו בצגים שנה אחר שנה כדי לקבל את ההחלטות האגרונומיות הנכונות. ייצא נתוני שדה שנרשמו לשימוש עצמי או ללקוחות שלך בתוך שניות.

ניהול שדה

מתכנן יבול

תכנן את רוטציות היבול שלך לעונה מסוימת. בחר בסוג היבול להוספה אינדיבידואלית לכל שדה כדי לתת למגדל תצוגה טובה על מה עתיד להישתל, ובאיזו עונת שתילה תתבצע השתילה.