Connected Supportטכנולוגיה לחקלאות מדויקת

מיקסום זמן הפעלת המכונה:
התחל את יום העבודה בביטחון, בידיעה שמומחה שירות מיומן ומנוסה דואג לך ולמכונות.

מציין מיקום טקסט חלופי

Connected Support

למפיצי John Deere יש גישה למספר כלים ייחודיים ומתקדמים לעבודה מרחוק, כגון Expert Alerts, לתמיכה מתקדמת רצופה שתסייע לך לשפר את ביצועי המכונות ולהשיג כמה שיותר זמן הפעלה. רוב המכונות שלנו מסופקות עם חמש שנות קישוריות מהמפעל כדי לאפשר למפיצים שלנו להשתמש בכלים מכאן, בהנחה שהבעת את הסכמתך לכך.

תמיכה מקושרת

תמיכה בהתקנת המכונה מרחוק

כלי הגישה בתצוגה מרחוק מפחית משמעותית את זמן התקנת המכונה, היות והוא מאפשר למומחה הסוכן’ליצור קשר עם הצג בתא כדי לסייע לך בהתקנה. הוא מאפשר גם למומחה הסוכן’לתת לך תמיכה בקידום הביצועים ויקל מאוד עליך לתקשר עם הסוכן כאשר אתה נכנס לבעיות, דבר המהווה גורם זמן נוסף.

תמיכה מקושרת

הכשרת העברת מכונה

הכשרת נהג יסודית בסוכנות שלך. היא מדגישה את מאפייני המפתח של היצרנות של המכונה ומסבירה כיצד להשתמש בהם לשיפור הפעולות שלך.

תמיכה מקושרת

פיקוח מרחוק על המכונה

תנאי הפעולה של המכונה שלך מפוקח מרחוק ע"י מומחי הסוכן באמצעות כלי תמיכה המחוברים אל John Deere כמו התראות מומחים ולוח מכשירי המכונה. אם הכלים שלך מציינים שמשהו לא תקין במכונה, תקושר’מידית לתמיכה הפרואקטיבית לה תזדקק כדי להפחית את סכנת ההשבתה.

תמיכה מקושרת

התראות מומחים

התראות מומחים, המערכת היחודית החדשה ביותר המתקדמת שלנו מבוססת על אלגוריתמי תכנה היכולים לנבא נושאים מסוימים לפני שתהיה להם השפעה שלילית או לפני שיגרמו נזק סביבתי. טכנאי השירות של הסוכן יכולים להגיב מהר יותר באמצעות מידע אבחון ותיקון הנוצר אוטומטית וזמן ההשבתה יפחת באופן משמעותי.