Greenstar Rate Controllerטכנולוגיה חקלאית מדויקת

  • פחות נזק ליבול
  • ללא שתילת יתר
  • עלויות מופחתות
  • שדרוג כלים ישנים לתפקוד בקרת חלק

קישור כלי לא ISOBUS

הבקרה Green Star Rate היא פתרון חסכוני המאפשר בקרת יחס וחלק של כלים שאינם ISOBUS ע"י תפקוד כממשק לצג GreenStar שלך. תוכל לבקר אוטומטית את הדישון, הכימיקלים, חומרי התזונה ואספקת הזרעים בלא הצורך בקונסולה שניה בתא. בקרת GreenStar Rate משלבת עם כלים רבים כגון מרססות נגררות John Deere ושאינן John Deere, מפזרות דשן נוזלי, מערכות דשן נוזלי ושותלים.