1 results

חקלאות ספציפית לאתר

חקלאות ספציפית לאתר

Section Control

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • עלויות מופחתות
 • הפחתת נזק ליבול והשפעה סביבתית
 • חלקים מופעלים אוטומטית הדלק/כבה למניעת חפיפה במעברים בשדה ובפניות קדמיות
 • מבטיח יבולים במרווחים שווים ותנאי צמיחה קבועים במיוחד קדימה

Greenstar Rate Controller

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • פחות נזק ליבול
 • ללא שתילת יתר
 • עלויות מופחתות
 • שדרוג כלים ישנים לתפקוד בקרת חלק

HarvestLab 3000

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • ספקטרוסקופיה קרובה לאינפרא אדום (NIR) לניתוח רכיבים שונים בתוך היבול הנקצר, המספוא או התערובת (ללא חיישן, שלושה יישומים)
 • מאפשרת אורך אוטומטי של כוון החיתוך המבוסס על תכולת חומר יבש (קצירת יבול)
 • ניתוח חומרים לא רק בזמן המילוי אלא גם בזמן היישום (תפזורת)
 • השימוש ביחידת מעבדה במתקן אחסון או במשרד מאפשר יחס דיוק הזנה ובריאות לבעלי החיים.

iGrade

טכנולוגיה חקלאית מדויקת
 • מהימן במזג אוויר קשה ובתנאי ראות גרועים (אבק, ערפל)
 • תואם לתכנת פתרונות שטח מדויק, כלי חישוב השיפוע הידידותי למשתמש
 • טווח אותות גדול יותר מלייזר
 • מאפשר למכונות רבות לפעול בשטחים שונים בו זמנית
 • תיוני מעבר למעבר אנכיים +/- 4.2 ס"מ

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.