HD40Xראש קצירה

  • רוחב חיתוך 2.20 מ'
  • רוחב חגורת דרייפר 1200 מ"מ
  • מהירות דרייפר 72-228 מ'/דק'
  • הינע סכינים כפול עם 2080 חיתוכים/דק'
  • אורך שולחן 1200 מ"מ

גובה שלף עקבי

חיתוך של יבול לגובה שלף עקבי משפר את העמסת הקומביין אשר מספק הפרדה וניקוי טובים יותר. במקביל, ניתן לוודא כך שחלקי החציר שנותרים מאחור הם חתוכים ומפוזרים בצורה שווה. הדבר גם מקל על כלי החריש להכין מצע טוב יותר לזרעים, אשר מסייע בביסוס הזרעים ובהתאם, באחוזי נביטה גבוהים יותר.